SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA KONCERT IMT SMILE

Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní spojena, FB nemá žádné závazky vůči soutěžícím a výhercům.

 

(dále jen „soutěž“)

1. POŘADATEL/ZADAVATEL: metr2 reality s.r.o., Litovelská 1340/2c, Nová Ulice, 779 00 Olomouc IČ:27779661, C 41638 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „pořadatel/zadavatel“).

 

2. DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá v termínu od 17. ledna 2024 od 12:00 do 14:00 hodin včetně (dále jen „doba trvání soutěže“). Nebo do první správné odpovědi.

3. MÍSTO KONÁNÍ: Soutěž probíhá v České republice na FB stránkách metr2 reality, s.r.o.

4. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18ti let, která v termínu konání soutěže zodpoví soutěžní otázku, kterou vepíše do komentáře pod příspěvkem (dále jen „návštěvník“)

5. ÚČAST V SOUTĚŽI: Podmínka účasti, zodpovědět do komentáře pod vyhlášenou soutěží „VYHRAJ VSTUPENKY NA KONCERT IMT SMILE ” v termínu jako první správnou odpověď na soutěžní otázku „Od kdy je metr2 reality na trhu?“.

6. VÝHRY A VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:

Soutěžící, který jako první zodpoví správně soutěžní otázku, vyhrává vstupenky na koncert skupiny IMT smile, konající se v Brně 18.1.2024, které budou zaslány na email výherce.

 

7.1. Pořadatel poskytl do soutěže tyto výhry:

Výhry:

1. Výhra dvě vstupenky na IMT Smile / Brno / 18.01.2024

Datum: 18.01.2024, 20:00

Zóna: Plocha - Stání

Cena: 890 CZK (Regular) + poplatky za zpracování: 20 CZK Místo konání: Sono Centrum, Veveří 3219/113, Brno

Tuto výhru nelze nijak proměnit v hotovost ani jinou náhradu.

 

7.2. URČENÍ VÝHERCŮ:

Výhercem výhry se stane účastník soutěže, který jako první zodpoví vyhlášenou soutěžní otázku a napíše do komentářů.

 

7.3. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:

Pořadatel soutěže informuje výherce o výhře e-mailem z emailové adresy margareta@metr2.cz na e-mail, který výherce poskytl.

8. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

Pořadatel ani organizátor soutěže není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

9. Výhry nejsou právně vymahatelné.

10. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící svým zapojením do soutěže potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto podmínek soutěže. Pořadatel/zadavatel upozorňuje soutěžící, že za účelem jejich účasti na soutěži bude zpracovávat jejich osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefon, adresa.

V případě výhry bude pořadatel/organizátor výher kromě výše uvedených osobních údajů zpracovávat údaje o adrese pro doručení výhry a kontaktní údaje v rozsahu e-mail a telefonní číslo.

Soutěžící anebo výherci soutěže berou na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávané za účelem vyhodnocení soutěže a následného doručení výher.

Soutěžící poskytují osobní údaje pořadateli dobrovolně za daným účelem, a to bez nutnosti udělit jejich souhlas na základě plnění práv a povinností z této soutěže anebo oprávněného zájmu pořadatele.

Soutěžícími poskytnuté osobní údaje pořadatel zpracovává po dobu 2 let po ukončení soutěže. Pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících v celém rozsahu a k účelu výše uvedeného zpracovávat i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména osobami pověřeními zajištěním této soutěže.

Pořadatel tímto poučuje soutěžící o jejich právech při zpracování jejich osobních údajů.

11. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele či organizátora, nebo osoba jim blízká ve smyslu ust. § 22 občanského zákoníku; taková osoba nebude mít na výhru nárok a výhra připadne výherci dalšímu v pořadí. Stejně tak ztrácí výherce nárok na výhru v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na jednání výherce v rozporu s pravidly soutěže a nebo dobrými mravy, zejména pro spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany tohoto výherce, či jiné osoby, která dopomohla danému výherci k získání výhry nebo pokud výherce jakýmkoliv jiným způsobem poruší tato pravidla nebo jim jinak nevyhoví.

12. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách vůči pravidlům této soutěže rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího konání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.metr2reality.cz/realitni-blog, kde jsou po celou dobu konání soutěže k dispozici její platná pravidla.

Tato pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.

13. Pořadatel a zadavatel soutěže jsou oprávněni kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel a organizátor mají právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze zaslat písemně na e-mailovou adresu margareta@metr2.cz do dvou dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.