Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost metr2 reality s.r.o., IČ: 277 79 661, se sídlem Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41638 (dále jen jako „správce") tímto v souladu s čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) informuje o zpracování osobních údajů subjektů údajů – tedy fyzických osob (dále jen „subjekt údajů“) a o jejich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

1. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje dle čl. 6 odst. 1 GDPR za účelem:

  1. splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
  2. nezbytným pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
  3. nezbytným pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů
  4. nezbytným pro účely oprávněných zájmů správce; oprávněnými zájmy správce se rozumí plnění uzavřené smlouvy správcem či jemu stanovených zákonných povinností a obchodní sdělení správce
  5. zpracování na základě souhlasu se zpracováním svých osobních údajů, který subjekt údajů správci udělil pro jeden či více konkrétních účelů, a to po dobu trvání tohoto souhlasu (např. newslettery).

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo za konkrétním účelem nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

2. Zdroje osobních údajů

Správce získává osobní údaje přímo od subjektu údajů, z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí, anebo od třetích osob, které získaly osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy.

3. Kategorie osobních údajů

Předmětem zpracování jsou zejména:

  1. identifikační a kontaktní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (v rozsahu jména, příjmení, titulu, rodného čísla, data narození, adresy trvalého pobytu, čísla dokladu totožnosti, daňového identifikačního čísla a kopie osobních dokladů) a umožňující kontakt se subjektem údajů (v rozsahu kontaktní adresy, telefonního čísla, emailové adresy a jiné obdobné informace)
  2. další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (údaje, které se správce dozvěděl v souvislosti s plněním smlouvy)
  3. fakturační údaje (bankovní spojení).

4. Zpřístupňování a předávání osobních údajů třetím osobám a do třetích zemí

Správce zpřístupňuje osobní údaje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím osobám správce, a dále spolupracujícím advokátům, přičemž obě skupiny jsou vázány zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti. Některé osobní údaje správce předává třetím osobám (tzv. zpracovatelé), pokud je to nutné pro účely plnění smlouvy správcem (přičemž nese odpovědnost za to, že tyto třetí osoby poskytnout vhodné záruky ochrany osobních údajů) nebo za účelem plnění zákonné povinnosti správce. Těmito třetími osobami se rozumí fyzické a právnické osoby (účetní společnost, správce IT a poskytovatel informačních systémů a úložiště, soudy, orgány činné v trestním řízení nebo jiné orgány veřejné moci).

Osobní údaje mohou být předávány do třetích zemí pouze pro účely zálohování, ukládání a ochrany dat správce.

5. Doba zpracování a uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou, tj. nejméně na dobu trvání vzájemného smluvního vztahu, po dobu trvání souhlasu, případně po dobu trvání zákonné povinnosti správce.

Pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro účely zpracování, dojde neprodleně k jejich zničení.

6. Automatické vyhodnocování osobních údajů

Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány.

7. Práva subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny podmínky a subjekt údajů o to požádá.

Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů tam, kde subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním.

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat námitky, a to buď osobně na adrese jeho sídla nebo písemně na email: info@metr2reality.cz, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.